INFORMASJON OM LOKALHISTORIE I SKOLESEKKEN 

(LOKALLAG I AGDER KAN SØKE OM STØTTE TIL HØSTEN)

Utlysning av prosjektmidler til lokal kulturarvformidling til barn og unge 
 
Informasjon om søknad og kriterier 

Prosjektet Lokalhistorie i skolesekken er et samarbeid mellom Landslaget for lokalhistorie, Riksantikvaren, Museumsforbundet og Kulturvernforbundet. Som et av flere tiltak vil prosjektet dele ut midler til utvikling og gjennomføring av gode produksjoner som kan gjennomføres for skoleelever av historielag, museer og kommuner i samarbeid. Temaet for formidlingsoppleggene skal være lokalhistorie og kulturminner i den aktuelle kommunen.  
Hvem kan søke? Vi tar imot søknader fra historielag i hele landet. Det er et krav at prosjektet gjennomføres i samarbeid med en profesjonell aktør. Dette kan være et museum, kulturenheten i en kommune eller fylkeskommune eller andre med kompetanse på formidling til barn og unge. Andre kulturvernorganisasjoner kan også stå som samarbeidspartnere. Søknader fra historielag med medlemskap i Landslaget for lokalhistorie vil bli prioritert. 
 
Hvor mye kan det søkes om? Det kan søkes om inntil kr 50 000. 
 
Hva kan pengene brukes til? Pengene skal gå til formidlingsopplegg om lokal kulturarv for barn og/eller unge i søkerens kommune.  
Midlene kan for eksempel brukes til: 
- Reiseutgifter - Kurs/veiledning (for eksempel i fortellerteknikk, formidling e.l.) - Frikjøp av arbeidstid - Innkjøp av utstyr/kostymer e.l. - Innleie profesjonelle  
 
Hva skal søknaden inneholde? Søknaden må inneholde: 


1. Navn på organisasjon som søker 

2. Kontonummer for utbetaling

3. Navn, e-post og telefon til kontaktperson

4. Informasjon om samarbeidsaktører

5. En beskrivelse av formidlingsopplegget og hvem det er rettet mot, ca. to sider

6. Søknadsbeløp

7. Hvilke konkrete aktiviteter pengene skal brukes til

8. Tidsramme: når forventes det at opplegget er ferdig utviklet og kan tilbys skolene? 
 
Noen eksempler på formidlingstema 
Her gjelder det å tenke kreativt! Aktuelle tema kan være historiske vandringer for barn og unge, teater med utgangspunkt i lokalhistoria, kulturhistoriske omvisninger, kulturminnedagsarrangement, skolebesøk, stier og veier, mattradisjoner, lokal musikk, håndverkstradisjoner osv. 
 
Hvordan blir søknaden vurdert? 
Søknaden vurderes av styringsgruppen for prosjektet Lokalhistorie i skolesekken og det oppfordres til kreativitet, mangfold og bredde i søknadene. Søknadene vurderes bl.a. ut i fra følgende: 
- Inneholder opplegget nye/videreutvikla ideer som ikke har vært prøvd før? - Viser søknaden til et forpliktende lokalt samarbeid? - Er den kulturarven som skal formidles forankret i lokale kulturminneplaner? 
 
Hvor skal søknaden sendes? 
Søknaden sendes som vedlegg i e-post til: sekretariat@landslaget.org  
 
Når får dere svar? 
Søknader mottatt før 20. mai vil få svar i begynnelsen av juni. Det vil bli en ny utlysningsrunde til høsten.   
 
For mer informasjon og veiledning, se nettsidene til Landslaget for lokalhistorie, http://landslaget.org/, eller ta kontakt med Siv Randi Kolstad, prosjektleder, på e-post siv.r.kolstad@ntnu.no eller telefon 73 59 64 33. 
 
Det har blitt laget en "veileder til historielag". Den finner dere på Landslagets nettsider
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kalender Siste nytt  
 
11.06 Agder Historielag på Arendalsuka
 
     

  Kalender  
 
Besøkende: 86626