Stipend til masterstudenter og forskere


Aust-Agder museum og arkiv gir stipend til studenter og forskere som jobber med prioriterte tema eller som bruker deres samlinger.


Stipendet skal fortrinnsvis tildeles studenter som arbeider med mastergradsoppgave eller doktorgradsavhandling innen humanistiske eller samfunnsvitenskapelige fag. Men det åpnes også for at stipendet kan gis til andre typer forskningsprosjekter som er relevante for målsettingene til Aust-Agder museum og Arkiv (AAma). Søknadsfristen er 1. juni.

Stipendordningen vil i særlig grad begunstige prosjekter som benytter seg av AAmas samlinger. Fra og med 2015 gjelder dette samlingene ved hele AAma, som ved siden av KUBEN også består av Grimstad bys museer og Setesdalsmuseet. AAmas hovedsatsningsområder er sjøfartshistorie, immateriell kulturarv, gruvehistorie og Ibsen-studier. Søkere som ønsker å arbeide innenfor disse fagområdene prioriteres, men dette er ikke et krav.

Den samlede stipendpotten er satt til 50 000 kroner årlig, som kan deles ut samlet til en søker, eller fordeles på flere søkere. Så fremt det finnes kvalifiserte søkere, skal stipendet utdeles én gang per år. I spesielle tilfeller vil AAma kunne stille forskercelle til disposisjon. Dersom stipendiaten ønsker det, kan institusjonens fagpersonell kommentere manus og gi råd.

Mer informasjon om stipendet får du på https://www.kubenarendal.no/forskning/stipendordning/


  Kalender  
 
Besøkende: 269245