Vedtekter

§ 1 Laget har til formål å fremme interesse slekts- og lokalhistorie og kulturvern, samle inn og ta vare på på alt som har betydning for vår bys historie og som kan fortelle om folks livsvilkår gjennom tidene. Arendal Historielag skal være en selvstendig organisasjon.

§ 2 For å nå målet kan laget samarbeide med andre historielag, aktuelle foreninger og offentlige organer: 1. Arrangere møter, kurs, ekskursjoner, registreringer, innsamling av muntlig tradisjon, musikk, dialekt, stedsnavn, fotografier og annet av historisk interesse. 2. Utgi årsskrift, medlemsblad eller andre historisk skrifter. 3. Arbeide for vern sv fornminner og kulturminner av alle slaginnen vår by.

§ 3 Laget skal være tilsluttet Landslaget for lokalhistorie og Agder Historielag.

§ 4 Medlemmer av laget er a. Medlemmer som har betalt den årlige kontingenten. b. Æresmedlemmer. Kontingenten blir fastsatt av årsmøtet. Utmelding av laget må skje skriftlig.

§ 5 Laget skal ledes av et styre på 7 medlemmer og med 3 varamedlemmer. Årsmøtet velger: - Lederen for 2 år. - Styremedlemmene for 2 år. - Varamedlemmene for 2 år. - Revisor for 2 år. - Valgkomite med 3 medlemmer for 1 år. Styret velger nestleder, sekretær og kasserer. Styret blir sammenkalt av lederen minst 3 dager før møtet. Varamedlemmer skal ha samme sakspapirer som de faste medlemmene og møter etter nærmere avtale. Styret er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer er til stede.Styret kan utpeke enkeltpersoner eller komiteer til å ta seg av spesielle oppgaver.

§ 6 Styret fører protokoll fra styremøte, lagsmøter og årsmøter.

§ 7 Regnskapet skal føres for hvert kalenderår og legges frem for årsmøte i revidert stand.

§ 8 Årsmøtet skal avholdes hvert år i utgangen av februar. Det skal kunngjøres i lokalavisene med 14 dagers varsel. Årsmøtet skal behandle: a. Årsmelding b. Revidert regnskap c. Valg d. Kontingentfastsettelse e. Innkomne forslag. Alle som møter personlig og har betalt kontingent for siste året, kan stemme. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være innkommet til styret 8 dager i forveien.

§ 9 Ekstraordinert årsmøte kan innkalles når styret bestemmer det. For innkalling og varsel gjelder samme regler som for årsmøtet. Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de saker som er annonsert i innkallingen.

§ 10 Årsmøtet velger æresmedlemmer etter forslag fra styret.

§ 11 Lovendringer kan foretas på årsmøtet med 2/3 flertall blant de fremmøtte. Forslag til lovendringer må være styret i hende innen utgangen av desember.

§ 12 Oppløsning av laget kan bare skje når to påfølgende årsmøter beslutter det med 2/3 flertall. Laget arkiv, aktiva og midler tilfaller Aust-Agder kulturhistoriske senter.

  Kalender Mer informasjon  
 
Vedtekter
Ã…rsberetninger
 
     

  Kalender