Søgne Historielag
 

Protokoll fra Årsmøte 14 februar 2017

Møtet ble holdt på SGP, museumssalen.

Årsmøtet var annonsert 14 dager før møtet i Budstikka, dessuten som e-postmelding til våre medlemmer med mail-adresse og brev til de øvrige. Det var ikke kommet inn forslag om saker fra medlemmene. Innkallingen ble godkjent. Det var ca. 60 fremmøtte.

Kjell Tørlin Andreassen ble valgt som møteleder og Bernt Jensen som referent.
Til å underskrive protokollen ble Snefrid og Oddleif Håverstad valgt.

Den hyggelige tradisjonen med et par allsanger ble gjeninnført, ledet av Gerd Lillian Olsen.

Årsmelding for 2016 var sendt til medlemmene på mail før møtet. Møtelederen presenterte et utdrag av årsmeldingen ledsaget med slides av Enny-Karin Vindheim. Ved årsskiftet 2016/2017 har vi nå ca. 270 medlemmer, dvs. omtrent uendret antall fra siste år.  Meldingen ble godkjent uten merknader.

Regnskap 2016 var sendt til medlemmene på mail før møtet. Hovedpunktene av det reviderte regnskapet ble gjennomgått på skjerm av kasserer Jan Skarpengland. Økonomien for historielaget er god da det gjennom mange år har blitt akkumulert en beholdning i banken på kr. 347.377. Regnskapet ble godkjent.
Det ble fra salen etterlyst et budsjett for hvordan man tenker å disponere midlene fremover, og møteleder lovet å at dette skal inngå som fast post på senere årsmøter.
Man regner med at noen av de løpende prosjektene vil medføre en del utgifter.

Valg 2017 ble ledet av Jan Helge Fladmark fra valgnemnda:
 
Styreleder:
Kjell Tørlin Andreassen (gjenstår ett år).

Styremedlemmer:
Bernt Jensen går ut av styret. Som nytt fast medlem ble valgt Harald Nodenes (2 år).
Jan Skarpengland, Gerd-Lillian Olsen og Enny-Karin Vindheim (alle: gjenstår ett år).

Varamedlemmer:
Svenn Aadne Nilsen går ut. Tormod Vallesverd ble gjenvalgt. Som nye varamedlemmer ble valgt Arild Røsstad og Arne Dag Langenes.  Alle varamedlemmer er valgt for ett år. De deltar på alle styremøter.

Revisor:
Thore Tallaksen (gjenstår ett år).

Valgnemnd:
Jan Helge Fladmark og Jørg Wigemyr går ut av nemnda. Terje Bjelland fortsetter Svenn Aadne Nilsen og Bernt Jensen ble valgt som nye medlemmer av valgnemnda.

Alle personer ble valgt med akklamasjon.

Kontingent for 2017 forblir uendret, d.v.s. kontingent for enkeltmedlemmer kr. 200 og for familiemedlemmer kr. 250.
 


Vedtektsendring.
Styret foreslo følgende endring av de to første setningene i §7:

Gammel tekst: «Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av februar. Det skal kunngjøres i lokalpressen med 14 dagers varsel».
Ny tekst: «Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av februar. Det skal kunngjøres i direkte post til medlemmene senest 14 dager før årsmøtet». Forslaget vedtatt. Øvrige vedtekter uendret.

Æresmedlem.
Jostein Andreassen
ble utnevnt som æresmedlem for sin mangeårige innsats innen alle aspekter innen historie, kultur og samfunnsliv i bygda. Han fikk blomster og diplom.
Siden de 2 foregående æresmedlemmer Lauritz Repstad og Sturla Erzeid er gått bort, er Jostein nå det eneste æresmedlem i historielaget.

Årboka 2017:
Redaksjonskomiteen: Torvald Hellum (redaktør), Enny-Karin Vindheim, Terje Bjelland og Odd Terje Døvik fortsetter ett år til, mens Gerd Lillian Olsen går ut. Nytt medlem blir Anne Wirsching.
Torvald Hellum takket alle 5 for et godt samarbeid og godt produkt for Årbok 2016. Han oppsummerte emnene i de 18 kapitlene som inngår i Årbok 2017. Han oppfordret historielagets medlemmer om å komme med innspill til senere utgaver.

Samarbeidsprosjekt Historielaget/Kystlaget:
Gerd Lillian Olsen orienterte om innsamling av gjenstander både fra kystkultur og fastlandskultur. Man planlegger temautstillinger blant annet i Stabburet. Alle gjenstander fra før ca. 1950 er av interesse.

Planer 2017:
Kjell Tørlin Andreassen orienterte om de planlagte aktivitetene kommende år:
- 2 vandreturer og en busstur i nærdistriktet, årbok, flytting av bygdemuseet, Repstadsaga, Lundekverna, Stabburet, samarbeide med Kystlaget, Olsok og bygdekveld. Medlemmer utenom styret ble oppfordret til å hjelpe til i de ulike aktiviteter.

Pause: Sparebanken hadde også i år sponset årsmøtet med 2 deilige bløtkaker (tusen takk!) som ble fullstendig spist opp. Gerd Lillian og Tormod serverte kaffe og te. Årsmøtet var gratis.

Kåseri:
Tormod Vallesverd fortalte om dampsava på Støleholmen og Stølegudane på 1800-tallet. Han trakk også inn de samtidige aktiviteter som fiske og Danmarksfart, båtbygging ved Lundeelva og i Høllen og enkelte familiehistorier. Kåseriet ble krydret med mange gode slides. Vi fikk et godt innblikk i en interessant epoke i bygdas historie.

Blomster: Ved møtets slutt fikk følgende personer blomster som takk for innsats i sine verv:
Svenn Aadne Nilsen, Jørn Wigemyr, Gerd Lillian Olsen og Bernt Jensen.


Bernt Jensen (referent.)                          Protokollsignering:           Oddleif Håverstad                      Snefrid Håverstad

  Kalender Siste nytt  
 
27.04 Dugnadsprosjekter
 
     

  Kalender Siste dokumenter  
 
21.02 Protokoll fra Årsmøte 14 februar 2017
 
     

  Kalender  
 
Besøkende: 56538