Søgne Historielag
 

Årsmelding 2019

(Bilder utelatt)

Årsmelding fra Styret i Søgne Historielag 2019

Medlemmer og tillitsvalgte i året som gikk

Vi hadde ved årsskiftet i alt 226 medlemskap.  Siden en del av medlemskapene innbefatter 2 personer, blir det samlede antall medlemmer ca. 300 personer.  Tilnærmet samme antall medlemmer som i fjor.

Styret har etter årsmøtet 12. februar 2019 bestått av:

Kjell Tørlin Andreassen (gjenvalgt 2 år), leder

Enny Karin Vindheim (gjenvalgt 2 år), nestleder

Karl Gustav Johansen (nyvalgt 2 år), styremedlem

Arild Røsstad (på valg) sekretær

Varamedlemmer (velges for 1 år av gangen)

Arne Dag Langenes

Jan Skarpengland (kasserer)

Tormod Vallesverd

Revisor:  Svenn Aadne Nilsen (nyvalg 2 år)

Valgnemnd:  Gerd Lillian Olsen, Svenn Aadne Nilsen og Ole Kristian Wigemyr (alle valgt for 1 år)

I tillegg ble det i fjor valgt 3 nye medlemmer til redaksjonskomiteen:  Terje Seilskjær, redaktør, Torbjørn Trysnes og Pål Repstad.  Enny-Karin Vindheim og Terje Bjelland fortsatte som medlemmer av redaksjonskomiteen.

Virksomhet i 2019

Generelt

Styret har hatt 9 ordinære styremøter i 2019.  I tillegg har vi kommunisert en del pr. e-post og telefon mellom møtene.  Varamedlemmene og prosjektledere innkalles til alle styremøtene, som foregår på vårt lille kontor i 2. etasje i Presteboligen (Paradis) på Søgne gamle prestegård (SGP). 

Årsmøte

Årsmøtet, 12. februar 2019 hadde 52 frammøtte.  Kjell Tørlin Andreassen ledet møtet.  Møtelederen gjennomgikk årsmeldinga. Svenn Aadne Nilsen orienterte om framdriften med flytting av bygdemuseet fra Lunde til Søgne gamle prestegård. Årsmeldingen ble godkjent.  Regnskap og budsjett ble gjennomgått av Jan Skarpengland og godkjent.  Planer for 2018 ble gjennomgått av Kjell Tørlin Andreassen.

Prosjekter

Flytting av Bygdemuseet

Som vel de fleste har sett, er nå Bygdemuseet kommet på plass i enden av eplehagen på Søgne Gamle Prestegård, Gård nr. 1

Forslag om flytting, oppfølging og endelig kommunalt vedtak har vært en prosess hvor støttespillere har bevist sin nødvendighet.

Et lite tilbakeblikk; Søgne Fornsamlag lånte i 1909 400 kroner, kjøpte huset for 300 kroner og brukte 100 kroner til flytting fra Leire til oppreising på Lunde.

I 1913 ble så Museet åpnet med ting og gjenstander samlet inn gjennom flere år. I 1923 besluttet Fornsamlaget å overgi Museet og inventaret til Kommunen, bl.a. med klausul om at Søgne Kommune forpliktet seg til å holde bygning og inventar vedlike.

Kommunen fulgte ikke sine forpliktelser, gjennom årene som fulgte har museet blitt ivaretatt av Fornsamlaget, med nytt navn Søgne Bygdesogelag og til slutt Søgne Historielag.

Well, å forgripe seg på annen manns eiendom er en heller dårlig skikk, ikke minst å   foreslå nedriving og flytting til  egnet sted og med begrunnelse at man da fikk et samlende kultursted

Med bakgrunn i den for lengst vedtatte «Kulturplan for Søgne» sendte Historielaget et omfattende skriv til Søgne Kommune hvor vi redegjorde for Museet, og tilstanden, manglende vedlikehold, bl.a råte og gjenstandenes mor-angrep. Vi anmodet om bekreftelse om at brevet var mottatt – ikke et svar. Vi tok så i desember kontakt med Fylkeskonservator hvilket resulterte i befaring og en skremmende tilstandsrapport tilstilet kommunen.

I desember 2014 fremmet Historielaget begrunnet forslag stilet til Søgne kommune om å flytte Bygdemuseet til Søgne Gamle Prestegård

Det vil føre for langt å gå i detaljer -forslaget ble sendt til daværende enhetsleder for kultur, og etter flere møter ga han uttrykk for enighet. Eiendomsenheten ble koblet inn, kulturavdelingen i fylket kom med sine vurderinger og foretok en grundig befaring.

Undertegnede hadde da over tid holdt ordføreren kjent med – for å si det slik – hva som rørte seg.

Så endelig – sier Astrid Hilde – «Svenn Aadne – jeg setter forslag om flytting på sakskartet til Formannskapet»

Mot rådmannens innstilling vedtok Formannskapet den 18.mai 2016 å flytte Søgne Bygdemuseum fra Lunde til Søgne Gamle Prestegård. Det ble videre avsatt 2,5 millioner til flyttingingen og opppbygning.

En arbeidsgruppe  bestående av representanter for kulturetaten i fylket, eiendomsenheten  og kulturenheten i Søgne samt andre med fagkompetanse ble nedsatt

Anbud ble sendt ut og et firma med referanse-erfaring fikk jobben.

Hvor mange politikere, fagpersoner og s.k. forståsegpåere en var i kontakt med, skal være usagt, skjønt verd må nevne at formann Tørlin og undertegnede stilte på politiske gruppemøter med skriftlige forklaringer og tegninger om plassering.

Endelig vil jeg spesielt rette en takk for lydhørhet, samarbeide og informasjon til vår ordfører Astrid Hilde og Kennet Harbak ved eiendomsenheten – uten disse to tror jeg nok at museet ville bli stående på lunde og råtne på rot

Som avslutning finner jeg det riktig å minne om forpliktelsene vi i dag har og for fremtiden, nemlig v å ta vare på kulturarven og kulturminnene– hva fortiden har lært oss og viktigheten av å overbringe disse til våre etterkommere.

Repstadsaga

Taket på saga er i 2018 ferdig restaurert.  Det har ikke vært aktivitet på Repstadsaga i 2019

Fotogruppa

Torvald Hellum, Enny-Karin Vindheim, Arne Dag Langenes, Inge Solhøi, Karl Gustav Johansen, Grete Ruud Åtland

I slutten av januar hadde vi fotokurs med Arne Lindvig fra Vest-Agder-museet og Agderbilder (10 deltakere). Han fortalte om DBVA og viste oss hvordan vi kunne scanne bilder og skrive inn tekst. I begynnelsen av februar hadde vi en øvekveld og torsdag 21.mars var det åpen kveld i Stallen på SGP for mottak og skanning av eldre kulturhistoriske bilder fra Søgne. Etterpå har vi jobbet i par og vært på besøk hos noen der vi har scannet bilder og skrevet ned info. Det tar tid å få inn infoen i programmet.

Vi ønsker spesielt landskapsbilder, bilder av bygninger, hendelser hverdags- og arbeidslivet. Rene familiebilder og personportretter har sjelden allmenn interesse. Klassebilder og større samlinger av mennesker er ok. Dette er et viktig bidrag for å øke interessen for Søgnes nære historie og øke kunnskapen om vår fortid.

Årboka 2019

Redaksjonskomite: Terje Seilskjær (redaktør), Pål Steinar Repstad, Torbjørn Ansgar Trysnes, Thorunn Lunde og Enny-Karin Vindheim

Innhold:

Da kvinnekampen kom til Søgne

Anne Marie Rasmussen – hun som gjorde Søgne verdenskjent

Laurits Repstad som lokalhistoriker

Erling Hansen forteller

Petter Andreas Sangvik. Sjømann, bedriftseier, odelsbonde, skogbruker og trekunstner.

Augustin Bugge 1881-1956. Skipper med over 35 års fartstid

Slik havnet tsarfamiliens fiolin i Søgne

Da vi var flyktninger i Søgne

Ett forlis – tre fortellinger

Romsviga – ett av de siste autentiske kystbrukene i Vest-Agder

Udvår du Udvår, du Kanaans land

Ålefiske. Dagfinn Langenes forteller.

Søgneruta 100 år

Søgne for 100 år siden

Vinduer i Søgne, historisk gjennomgang

Søgne bygdemuseum på flyttefot

Nå blir det bygdesoge for Søgne

Bilder til bygdesoga

Historielagets årsmelding 2018

Turer og utearrangementer

Båttur med Bragdøya til Ryvingen, 23.juni, 44 stk

Bragdøya kjørte oss ytterveien til «Ryvinga» På veien vestover fikk vi diverse info og småhistorier om det vi passerte. Vel framme ble vi tatt imot av Rita Tove Dyrstad.Hun er fyrvokterdatter, men har aldri bodd fast på fyret. Hun fortalte kort om fyret historie, om menneskene som bodde her fra den første lykta ble tent i 1867 og fram til Ryvingens venner overtok driften i 2017.

Etter mat og drikke og informasjon, var det mulig å gå rundt i området, ta en titt inn i hovedhuset (selve fyret var stengt pga oppussing), ta en tur ned på svabergene, ta en gåtur til Skinnerglova en dyp diabaskløft eller opp til den flotte hvite varden.

 

Bli kjent tur til Holmen, 22.september, 18stk

Vår lokale kjentmann, Ole Kristian Wigemyr, tok oss med fra der Holmenfoss kro var, via rasteplassen som før var en del av riksvei 40 og ned til Holmen. Holmenfossen som var grunnlaget for flere møller og vannsager. Nede på Holmen var vi ute til stranda, så de flotte murene langs bekken og hadde en tur opp til der den store saga og fabrikken, «A/S Trysfjord fabrikker» lå. Fabrikken stod ferdig i 1896.Det var en bygning på 280m2 med to etasjer og loft. De produserte vognhjul, kosteskaft og diverse dreide bord- og stolbein. På det meste var det over 26 ansatte. Den store brannen var lørdag 12.juli 1902. Ellers var det småhistorier om landhandelen, bøkkerverkstedet og båtturer.

    

Olsok 2019

Som alltid arrangerte vi tradisjonell olsok-feiring på Heimklang også i år.  Med rømmegrøt servert av Søgne bygdekvinnelag.  Frans-Arne Stylegar fortalte oss om Gamle Kirke, byggeskikken og antakelser om byggeår.  En fascinerende fortelling om kirke i daglig bruk som også er et historisk klenodium for Søgne.

Tur til Porsmyr 4.8.19

Vi besøkte Porsmyr i Songdalen i begynnelsen av august.  Vi fikk en meget interessant omvisning på gården og fikk et godt inntrykk av alle aktivitetene som foregår der.  Dessverre var det bare 4 fra Historielaget som møtte opp til turen, men vi få fikk en desto bedre omvisning og vafler etterpå.  Ferietiden må nok ta en del av skylden for det dårlige frammøte denne dagen.

Åpning av utstillingen Plog og Teine, 29.september

Søgne Historielag og Søgne Kystlag ved Ole Christian Wigemyr, Arvid Hallandvik, Tormod Vallesverd, Arild Røsstad, Johnny Simonsen og Harald Nodenes har i lang tid jobbet sammen for å samle inn utstyr og gjenstander som kan vises frem.

Karen Elisabeth Leithe Abrahamsen, kulturkonsulent ved Søgne gamle prestegård åpnet utstillingen. Tormod Vallesverd og Ole Kristian Wigemyr fortalte historier rundt utstillingen, Gunnar Ormestad spilte trekkspill og Ingjerd Modalen leste fra «Kilden» av Gabriel Scott. Ellers var det mulig å lage krabbesnører, spikke, prøve morseapparat eller smake på fiskesuppe, kaker og kaffi i kafeen.

Bygdekveld og lansering av årets årbok

Torsdag 7.november i Kultursalen på SGP

Bygdekvelden ble ledet av Terje Seilskjær. Det var allsang – «Alt om Søgne», bildepresentasjon og info om forfattere og bidragsytere. « Da kvinnekampen kom til Søgne» og «Vinduer i Søgne» ble viet litt mere oppmerksomhet. Kveldens musikalske innslag var med folkemusikeren Kirsten Bråten Berg. Etterpå var det utdeling og salg av årboka, kringle og kaffi, mange gode samtaler og hyggelig samvær i museumssalen.

                                                                                                       Foto: Klara Turid Fidje

Årbokas medforfattere ble hedret på Søgne historielags bygdekveld i kultursalen torsdag. Thorvald Hellum, Pål Repstad, Arild Røsstad, Jens Treider, Ingrid Juell Moe, Berit Jernæs Lohne, Kristen Fløgstad, Betten Engebretsen, Ove Pettersen, Torbjørn Trysnes, Britt Pedersen, Torunn Kristiansen, Jostein Andreassen, Jan Helge Fladmark. (Ikke til stede: Laila Håkonsen og Enny-Karin Vindheim.) Foto: Jon Aamodt

Samarbeidspartnere

Historielaget vil takke Søgne og Greipstad sparebank og Enhet for kultur i Søgne kommune for viktig støtte til vårt lag.  Vi vil også takke Søgne og Songdalen Budstikke, N247 og Fritidsnytt for god dekning av våre arrangementer. 

 

Søgne, 11. februar 2020

Kjell Tørlin Andreassen                 Enny-Karin Vindheim               Karl Gustav Johansen

Leder                                            Nestleder                                      Styremedlem

Arne Dag Langenes                     Arild Røsstad

Styremedlem                                Sekretær

 

  Kalender  
 
Besøkende: 56546