Søgne Historielag
 

Protokoll fra Årsmøte 13. februar 2018

Tid: 13. februar 2018

Sted: Søgne gamle prestegård

 

1.     Godkjenning av innkallinga

Innkallinga ble godkjent. Det var 52 fremmøtte.

Det var ikke kommet inn forslag om saker fra medlemmene.

 

2.     Valg av møteleder

Kjell Tørlin Andreassen ble valgt.

 

3.     Valg av 2 personer til å underskrive protokollen

Følgende ble valgt: Torvald Hellum og Svenn Aadne Nilsen.

 

4.     Årsmelding for 2017

Årsmeldinga var sendt ut til medlemmene før møtet. Møtelederen gjennomgikkårsmeldinga. Ved årsskiftet 2017/2018 er det ca. 292 medlemmer.

Årsmeldinga ble godkjent uten merknader.

 

5.     Regnskap for 2017

Regnskapet var sendt ut til medlemmene før møtet.

Regnskapet ble gjennomgått på skjerm av kasserer Jan Skarpengland.

Regnskapet ble godkjent.

 

6.     Budsjett for 2018

Budsjettet for 2018 ble fremlagt i møtet, og gjennomgått av møteleder og kasserer i fellesskap.

Budsjettet ble godkjent.

 

7.     Valg

Valget ble ledet av Terje Bjelland fra valgnemda, og fikk følgende resultat:

Styreleder: Kjell Tørlin Andreassen, gjenvalg 2 år.

Styremedlem: Enny-Karin Vindheim, gjenvalg 2 år.

Styremedlem: Karl Gustav Johansen, nyvalg 2 år.

Styremedlemmene Harald Nodenes og Arild Røsstad var ikke på valg, (ett år igjen)

Varamedlemmer (velges for ett år av gangen): Jan Skarpengland, Tormod Vallesverd, Arne Dag Langenes. Det ble presisert at Jan Skarpengland fortsetter som kasserer, men møter kun på styremøter ved behov. Han fortsetter også som kasserer for årboka.

Revisor: Svenn Aadne Nilsen, valgt for 2 år.

Valgnemd: Gerd Lillian Olsen, Svenn Aadne Nilsen, ett år.

I tillegg er det valgt følgende nye til redaksjonskomiteen: Terje Seilskjær, redaktør, Torbjørn Trysnes og Pål Repstad.

 

8.     Kontingent for 2018

Det ble vedtatt ikke å endre kontingenten, dvs. kr. 200 for enkeltmedlemmer og kr. 250 for familiemedlemskap.

 

Etter årsmøtesakene orienterte Torvald Hellum om arbeidet med Søgne Kultursoge.

Gerd Lillian Olsen og Arild Røsstad orienterte om samarbeidsprosjektet «Kystbygda Søgne».

Kvelden ble avsluttet med besøk i utstillinga «Kystbygda Søgne»

 

Arild Røsstad (referent )                  Torvald Hellum                Svenn Aadne Nilsen

 

 

 

  Kalender  
 
Besøkende: 56540