Søgne Historielag
 

Protokoll fra Årsmøte 24. juni 2021

Tid: 24. juni 2021

Sted: Søgne gamle prestegård

 

 1. Godkjenning av innkallinga

Innkallinga ble godkjent. Det var 19 fremmøtte.

Det var ikke kommet inn forslag om saker fra medlemmene.

 

 1. Valg av møteleder

Kjell Tørlin Andreassen ble valgt til å lede møtet.

 

 1. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen

Følgende ble valgt: Jan Skarpengland og Enny-Karin Vindheim.

 

 1. Valg av protokollfører

Arild Røsstad ble valgt.

 

 1. Årsmelding for 2020

Årsmeldinga var sendt ut til medlemmene på e-post.

På grunn av koronarestriksjonene hadde aktiviteten vært sterkt redusert.

 

 1. Regnskap for 2020

Regnskapet var sendt ut på e-post til medlemmene før møtet.

Regnskapet ble gjennomgått på skjerm av kasserer Jan Skarpengland.

Regnskapet ble godkjent.

 

 1. Planer for resten av 2021 og budsjett

På grunn av koronasituasjonen er styret avventende med å planlegge arrangementer resten av året. Det tradisjonelle olsok-arrangementet blir avlyst. Følgende er planlagt:

 • Historielaget har ansvar for å ha bygdemuseet åpent 4 søndager i sommer.
 • Historielagets bakstegruppe tar sikte på å arrangere bakstedag i museet siste fredag i hver måned.
 • Bygdekvelden med utdeling av årboka blir etter planen gjennomført i november.

Videre håper man å kunne ha noen kvelder med foredrag utover høsten.

På grunn av den uoversiktelige situasjonen og den reduserte aktiviteten, er det ikke utarbeidet budsjett for 2021.

 

 1. Kontingent for 2021

Styret foreslo at kontingenten for 2021 reduseres til kr 100 både for enkeltpersoner og for familiemedlemskap. Dette på grunn av redusert aktivitet i 2021.

Årsmøtet sluttet seg til dette forslaget.

 

 1. Valg

Styret foreslo at perioden for det sittende styret ble forlenget fram til ordinært årsmøte i 2022. Årsmøtet sluttet seg til dette forslaget.

Styret for 2021:

Styreleder: Kjell Tørlin Andreassen

Styremedlem: Enny-Karin Vindheim

Styremedlem: Karl Gustav Johansen

Styremedlem: Jan Skarpengland

Styremedlem: Arne Dag Langenes

Styremedlem: Arild Røsstad

Varamedlem: Tormod Vallesverd.

Revisor: Svenn Aadne Nilsen ønsket å tre tilbake. Ny revisor er Jørg Wigemyr

Valgnemd: Gerd Lillian Olsen, Svenn Aadne Nilsen

 

 1. Eventuelt

Forslag til navn på den kommunaleide sitteplassen på Årosstranda ved strandstien foran bronserelieffet av Fredrik Aaros.

Styret vil fremme forslag til By – og stedsutviklingsutvalget om at plassen skal hete «FREDRIK AAROS`PLASS», og ber årsmøtet om tilslutning.

Årsmøtet sluttet seg til forslaget.

 

Som siste post på programmet holdt Else Marie Nerland et engasjerende og interessant foredrag om medisinprofessor Ernst Ferdinand Lockmann.

 

Arild Røsstad (referent)                 Enny-Karin Vindheim                Jan Skarpengland

 

 

  Kalender  
 
Besøkende: 56549