Søgne Historielag
 

Protokoll fra Årsmøte 12. februar 2019

Tid: 12. februar 2019

Sted: Søgne gamle prestegård

 

1.     Valg av ordstyrer

Kjell Tørlin Andreassen ble valgt til å lede møtet.

 

2.     Godkjenning av innkallinga

Innkallinga ble godkjent. Det var 52 frammøtte.

Det var ikke kommet inn forslag om saker fra medlemmene.

 

3.     Valg av 2 personer til å underskrive protokollen

Jens Kristensen og Torvald Hellum ble valgt.

 

4.     Årsmelding for 2018

Årsmeldinga var sendt ut til medlemmene før møtet. Møtelederen gjennomgikk årsmeldinga. Svenn Aadne Nilsen orienterte om framdriften med flytting av bygdemuseet fra Lunde til Søgne gamle prestegård.

Årsmeldinga ble godkjent uten merknader.

 

5.     Regnskap for 2018

Regnskapet var sendt ut til medlemmene før møtet. Regnskapet ble gjennomgått på skjerm av kasserer Jan Skarpengland.

Regnskapet ble godkjent.

 

6.     Budsjett for 2019

Forslag til budsjett for 2019 var sendt ut til medlemmene før møtet. Det ble gjennomgått av kasserer.

Forslag til budsjett for 2019 ble godkjent av årsmøtet.

 

7.     Valg

Valgkomiteens forslag fikk full oppslutning fra årsmøtet.

Styret har dermed følgende sammensetning:

Styreleder: Kjell Tørlin Andreassen, (ikke på valg)

Nestleder: Enny-Karin Vindheim, (ikke på valg)

Sekretær: Arild Røsstad, valgt for 2 år

Styremedlem: Karl Gustav Johansen, (ikke på valg)

Styremedlem: Arne Dag Langenes, valgt for 1 år

Varamedlemmer (velges for ett år av gangen): Jan Skarpengland (kasserer), Tormod Vallesverd.

Revisor: Svenn Aadne Nilsen, (ikke på valg)

Valgnemd: Gerd Lillian Olsen, Svenn Aadne Nilsen.

Nytt medlem i redaksjonskomiteen etter Terje Bjelland er Torunn Lunde.

 

8.     Kontingent for 2019

Det ble vedtatt ikke å endre kontingenten, dvs. kr. 200 for enkeltmedlemmer, og

Kr. 250 for familiemedlemskap.

 

ANNET

Gerd Lillian Olsen ble utnevnt til æresmedlem i Søgne Historielag

Terje Bjelland, som sluttet i redaksjonskomiteen, og Harald Nodenes, som gikk ut av styret, fikk blomster som takk for innsatsen.

Torvald Hellum orienterte om arbeidet i den nystartede fotogruppa, og lederen gjennomgikk planer for det kommende året.

Som siste post på programmet hadde Torunn Lunde et engasjerende og interessant foredrag om plastfabrikken i Høllen.

 

Arild Røsstad (referent)                       Torvald Hellum                 Jens Kristensen

  Kalender  
 
Besøkende: 56544