Søgne Historielag
 

Protokoll Årsmøte 11.02.20

Tid: 11. februar 2020

Sted: Søgne gamle prestegård

1. Godkjenning av innkallinga
lnnkallinga ble godkjent. Det var 48 fremmøtte.
Det var ikke kommet inn forslag om saker fra medlemmene.

2. Valg av møteleder
Kjell Tørlin Andreassen ble valgt til å lede møtet,

3. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
Følgende ble valgt: Terje Bjelland og Jan Helge Fladmark.

4. Årsmelding for 2019
Årsmeldinga var sendt ut til medlemmene på e-post før møtet. Møtelederen
gjennomgikk årsmeldinga. Det ble gjort oppmerksom på 2 feil i årsmeldinga: 1. Det er
Thorunn Lunde og ikke Terje Bjelland som er medlem i redaksjonskomiteen. 2. Jens
Kristensen er medlem i dugnadsgruppa som arbeider med utstillinga «PLOG & TEINE»
Svenn Aadne Nilsen orienterte om flyttingen av bygdemuseet.
Det ble stilt spørsmål fra salen om hvorfor stabburet ikke fulgte med til SGP, men ble
gitt tilbake til opprinnelig eier på Ormestad. Det ble svart at det var kommunen som
styrte dette, og at det hadde gått fort. Noen mente at det var ok når det kom tilbake
til stedet der det opprinnelig hadde stått. Stabburet var i sin tid gitt til bygdemuseet
dvs. kommunen. Det ble presisert at tidligere eier ikke hadde gjort krav om å få det
tilbake, men kun ytret ønske om det.
Årsmeldinga ble godkjent med de nevnte rettelsene.

5. Regnskap for2019
Regnskapet var sendt ut på e-post til medlemmene før møtet.
Regnskapet ble gjennomgått på skjerm av kasserer Jan Skarpengland.
Regnskapet ble godkjent,

6. Budsjett for 2020
Budsjettet for 2020 var sent ut på e-post til mediemmene før møtet, Det ble
gjennom gått av kasserer.
Budsjettet ble god kjent.
Fra salen ble det vist til at laget har en del penger «på bok». Det ble blant annet vist
til at Kystkvinnene hadde gitt 50 000 kr. bakerovn i bygdemuseet. styret ble
oppfordret til å støtte gode prosjekter.

7. Valg
Valget ble ledet av Gerd Lillian Olsen fra valgnemda, og fikk følgende resultat:
Styreleder: Kjell Tørlin Andreassen, gjenvalg 2 år.
Styremedlem: Enny-Karin Vindheim, gjenvalg 1 år.
Styremedlem: Karl Gustav Johansen, gjenvalg 2 år.
Styremedlem: Jan Skarpengland, gjenvalg2 år.
Styremedlemmene Arne Dag Langenes ogArild Røsstad var ikke på valg, (ett år igjen)
Varamedlemmer (velges for ett år av gangen): Tormod Vallesverd.
Revisor: Svenn Aadne Nilsen, valgt for 2 år.
Valgnemd: Gerd Lillian Olsen, Svenn Aadne Nilsen, ett år.

8. Kontingent for2020
Det ble vedtatt ikke å endre kontingenten, dvs. kr. 200 for enkeltmedlemmer og kr.
250 for familiemedlemskap.
Det kom forslag fra salen om å ta bort systemet med familiemedlemskap. Det vil bli
behandlet på neste årsmøte.

 

ANNET
Svenn Aadne Nilsen ble utnevnt til æresmedlem i søgne Historielag.
Som siste post på programmet holdt Trond Bjørkås et engasjerende og interessant foredrag
om Napoleonskrigen og Søgne.
 

Arild Røsstad (referent)                      Terje Bjelland                          Jan Helge Fladmark

  Kalender  
 
Besøkende: 81151