Søgne Historielag
 

Protokoll fra Årsmøte 22. mars 2022

Tirsdag 22. mars 2022 kl. 19
i Museumssalen på Søgne gamle prestegård

Agenda

1. Velkommen ti! årsmøte
Styreleder Kjell Tørlin Andreassen ønsket velkommen

2. Godkjenning av innkallinga
lnnkallinga ble godkjent

3. Valg av ordstyrer
Kjell Tørlin Andreassen ble valgt til å lede møtet

4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
Følgende ble valgt: Enny-Karin Vindheim og Bernt Jensen

5. Valg av protokollfører
Arild Røsstad ble valgt

6. Gjennomgang av årsberetningen for 2021
Årsberetningen var sendt ut til medlemmene på e-post før møtet.
Møtelederen gjennomgikk årsmeldingen.
Årsmeldingen ble godkjent av årsmøtet.

7. Gjennomgang av regnskap for 2021
Regnskapet var sendt ut til medlemmene på e-post før møtet.
Kasserer Jan Skarpengland gjennomgikk regnskapet.
Regnskapet ble godkjent av årsmøtet.

8. Budsiett tor2022
Kasserer Jan Skarpengland gjennomgikk budsjettet.
Budsjett for 2022 ble godkjent av årsmøtet.

9. Planer for 2022
Styrets leder orienterte om lagets planer for 2022. Han poengterte at det var
kapasitet til å giøre mer, og oppfordret årsmøtet til å komme med innspill. Det ble et
Iivlig ordskifte med flere konstruktive forslag:
- Harald Sødal viste til at Kystverket hadde fjernet den hvite lykta på Varholmen, og
at der hadde stått en steinvarde (lignende den på Bøddelen) i tidligere tider. Han
foreslo at historielaget burde arbeide for å få reist opp en ny.
- Jostein Andreassen etterlyste flere «bli kjent turer». Han nevnte konkret tur til
Songvaar.
- Jens Kristensen hadde forslag om å se nærrnere på Høllens historie. Man kunne
f.eks. arrangere en bygdekveld med historier og utstilling av bilder.
- Fra salen kom det forslag om bygdekveld eller kultursøndag med fokus på
sangleker.
- Harald Sødal, som også er formann i Byselskapet har tidligere tatt initiativ til å få
etablert et formelt samarbeid mellom alle historielagene i den nye
storkommunen. Han mente at dette måtte på plass. Og det måtte avklares hvem
som skulle være høringsinstanser med hensyn til kommuneplanlegging. Skal f.eks.
Søgne historielag uttale seg til kulturminneplanen som nå er ute til høring?

10. Fastsettelse av kontingent for 2022
Styret foreslo følgende satser: Kr. 200 for enkeltmedlemmer og kr. 250 for
familiemedlemmer.
Det kom forslag fra salen om å sløyfe praksisen med familiemedlemskap. Etter en
kort debatt, viste det seg å være stor uenighet om dette. Det ble derfor foreslått at
styret forbereder en sak til neste årsmøte om dette spørsmålet.
Dette ble vedtatt, samt styrets forslag til kontingent for 2022.

11. Valg på årsmøtet 2022
Valgkomiteens innstilling:
Nye styremedlemmer velges for to år: Arvid Hallandvik og Bjarne Tresnes Sørensen
Vararepr. velges for ett år: Joni Jensen og Arild Røsstad
Valgkomite: Tormod Vallesverd, Ole Kristian Wigemyr, Arne Dag Langenes
Revisor: Jørg Wigemyr
Valgkomiteens forslag ble vedtatt
Styrets sammensetning i 2022:
Kjell Tørlin Andreassen, Enny-Karin Vindheim, Jan Skarpengland, Karl Gustav
Johansen, Arvid Hallandvik og Bjarne Tresnes Sørensen.
Vararepr. : Joni Jensen og Arild Røsstad.
Revisor: Jørg Wigemyr.

I etterkant av årsmøtet og kaffepause, holdt Bjarne Tresnes Sørensen et engasjerende og
interessant foredrag med tittelen «Ny-Hellesund i tidlig historisk tid»

Arild Røsstad (referent)               Enny-Karin Vindheim                   Bernt Jensen

  Kalender  
 
Besøkende: 56551