Søgne Historielag
 

VEDTEKTER FOR SØGNE HISTORIELAG

Vedtekter for Søgne Historielag vedtatt på årsmøtet 14.02.2017:

§ 1: Søgne Historielag har til formål å fremme interessen for lokalhistorie og kulturvern, samle inn, formidle og ta vare på alt som har betydning for Søgnes historie og som kan fortelle om folks livsvilkår gjennom tidene.

§ 2: Virksomhet. For å nå formålet kan laget, i samarbeid med aktuelle kommunale organer og andre foreninger

 • arrangere møter, kurs, ekskursjoner, registreringer, innsamling av muntlig tradisjon, musikk, målføre, stedsnavn, fotografier og annet av historisk interesse
 • arbeide for at det kan bli utgitt bøker, årbøker, medlemsblad og andre historiske skrifter
 • arbeide for vern av fornminner og kulturminner av alle slag i kommunen
 • arbeide for at Søgne bygdemuseum skal få en sentral plass i folks bevissthet

§ 3: Laget står tilsluttet Landslaget for lokalhistorie og Agder Historielag

§ 4 Medlemmer av laget er

 1. medlemmer som betaler den årlige kontingent
 2. æresmedlemmer etter § 9

Kontingenten blir fastsatt av årsmøtet. Ved utelatelse av innbetaling av kontingent to påfølgende år, slettes vedkommende fra medlemslista.

§ 5: Laget skal ledes av et styre på 5 medlemmer med 1-3 varamedlemmer. Årsmøtet velger:

 1. Leder og styremedlemmer for 2 år. 3 og 2 går ut annethvert år.
 2. Varamedlemmer for 1 år.
 3. 1 revisor for 2 år
 4. Valgnemnd på 3 medlemmer for 1 år.
   Innen styret velges nestleder, sekretær og kasserer. Styret blir sammenkalt av lederen. Styremedlemmer skal få innkalling minst 3 dager før møtet. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Styret kan utpeke nemnder til å ta seg av spesielle arbeidsoppgaver. Varamedlemmene skal ha tilsendt sakspapirer.

§ 6: Regnskapet skal føres for hvert kalenderår og legges fram for årsmøtet til godkjenning i revidert stand.

§ 7: Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av februar. Det skal kunngjøres i direkte post til medlemmene senest 14 dager før årsmøtet. Årsmøtet skal behandle:

 1. Årsmelding
 2. Revidert regnskap
 3. Valg
 4. Kontingentfastsettelse
 5. Innkomne forslag

Alle som møter personlig og som har betalt kontingent for siste året kan stemme. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være innkommet til styret senest 7 dager i forveien.

§ 8: Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret bestemmer det eller når 10 stemmeberettigede medlemmer krever det. For innkalling og varsel gjelder samme regler som for årsmøtet. Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de saker som er annonsert i innkallingen.

§ 9: Årsmøtet velger æresmedlemmer etter forslag fra styret.

§ 10: Vedtektsendringer kan foretas på årsmøtet med 2/3 flertall. Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende innen 7 dager før årsmøtet. Styret kan på eget initiativ foreslå endringer av vedtekter.

§ 11: Oppløsning av laget kan skje når 2 påfølgende årsmøter beslutter det med 2/3 flertall. Lagets midler kan stilles til disposisjon for tiltak i kommunen som samsvarer med lagets formål, eller overføres til Agder Historielag. Lagets arkiv skal overføres til kommunens lokalarkiv eller Statsarkivet i Kristiansand.

§ 12: Dersom Historielaget velger å gi ut årbok, skal årsmøtet velge en redaksjon for denne. Redaksjonen skal fortrinnsvis bestå av fem personer, hvorav minst én bør være fra det sittende styret i Historielaget. Disse blir valgt for 2 år.  3 og 2 er på valg annet hvert år. Redaksjonen har det redaksjonelle ansvar, mens lagets styre har det økonomiske ansvar.

  Kalender  
 
Besøkende: 56537